ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«Στο τραπέζι με ΤουΤοστ»

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε-ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ», που εδρεύει στην Ελεούσα Ιωάννινα, οδός Ταγματάρχη Κωστάκη, αριθ. 1 και με τηλέφωνο επικοινωνίας 2651089700 (καλούμενη εφεξής η «Διοργανώτρια») διοργανώνει προωθητική ενέργεια μέσω του ιστότοπου www.dodoni.eu/toutost

- εφεξής ο «Διαγωνισμός»).

Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό, της κλήρωσης και της ανάδειξης νικητών, στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.

1. Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι κάτοικοι Ελλάδος. Εξαιρούνται από το Διαγωνισμό, οι εργαζόμενοι και εκπρόσωποι των εταιρειών του Ομίλου της Διοργανώτριας καθώς και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «McCann Erickson Διαφημιστική A.E.Ε.» , με Α.Φ.Μ. 094414128 (Δ.Ο.Υ Φ.Α.Ε. Αθηνών), η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, οδός Ύδρας, αρ. 2 και Λεωφόρος Κηφισίας, αρ. 280, (καλούμενη εφεξής η «Διαφημιστική») καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, οι σύζυγοί τους ή οποιοσδήποτε σχετίζεται επαγγελματικά με τον εν λόγω Διαγωνισμό. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει μία μόνο φορά στο Διαγωνισμό, ανεξαρτήτως του αριθμού των ψήφων του, σύμφωνα με τη διαδικασία συμμετοχής που περιγράφεται παρακάτω. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά προϊόντος.

2. Τρόπος Συμμετοχής / Μηχανισμός Διαγωνισμού

Διαδικασία συμμετοχής στο Διαγωνισμό:

2.1 Ο κάθε ενδιαφερόμενος για να συμμετέχει στο Διαγωνισμό θα πρέπει να επισκεφτεί τον ιστότοπο www.dodoni.eu/toutost και να ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα:

Ο ενδιαφερόμενος, αφού παρακολουθήσει όλο το βίντεο ( https://www.youtube.com/watch?v=Cxjow7JgPjc ) διάρκειας 00:36 (τριάντα έξι δευτερολέπτων) θα πρέπει να απαντήσει στην ερώτηση: «Η πεθερούλα τάισε τον Άγγλο γαμπρό τοστ με ΔΩΔΩΝΗ ΤΟΥ ΤΟΣΤ! Εσύ τι θα τον τάιζες;», επιλέγοντας μια (1) από τις παρακάτω προκαθορισμένες απαντήσεις:

a) Σουφλέ με ΔΩΔΩΝΗ ΤουΤοστ

b) Pizza με ΔΩΔΩΝΗ ΤουΤοστ

c) Burger με ΔΩΔΩΝΗ ΤουΤοστ

d) Μεξικάνικο με ΔΩΔΩΝΗ ΤουΤοστ

e) Κρέπες με ΔΩΔΩΝΗ ΤουΤοστ

Στη συνέχεια ο ενδιαφερόμενος, για να υποβάλει έγκυρη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, θα πρέπει υποχρεωτικά: (α) να συμπληρώσει την ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής με τα στοιχεία του (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/ e-mail, κινητό τηλέφωνο), και (β) να αποδεχθεί τους όρους συμμετοχής στο Διαγωνισμό, αφού διαβάσει αυτούς και δηλώσει ηλεκτρονικά τη συγκατάθεσή του κάνοντας κλικ στο σχετικό κουτάκι (checkbox). Η συγκατάθεση συνεπάγεται επίσης και αποδοχή όπως τα προσωπικά στοιχεία που θα καταχωρηθούν στην ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής χρησιμοποιηθούν από τη Διοργανώτρια/Διαφημιστική για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, όπως αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω, καλούμενος εφεξής ο «Συμμετέχων».

Κάθε ενδιαφερόμενος, ανεξαρτήτως της συμμετοχής του ή μη στο Διαγωνισμό, δύναται να εγγραφεί στην υπηρεσία λήψης ενημερωτικών δελτίων (newsletters) της Διοργανώτριας, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες της Διοργανώτριας.

Η κλήρωση του Διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί στις 18/10/2017, και ώρα12:00 π.μ. στα γραφεία της Διαφημιστικής μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας παραγωγής τυχαίων κωδικών, διασφαλίζοντας το αδιάβλητο της διαδικασίας, παρουσία της συμβολαιογράφου Αθηνών κας Μαρίνας Σταυριανού (οδός Ομήρου 24, Αθήνα, 10672 τηλέφωνο 210 3817009). Κατά την κλήρωση θα αναδειχθούν δέκα (10) τυχεροί νικητές και δέκα (10) επιλαχόντες. Για τη σχετική κλήρωση θα συνταχθεί σχετική πράξη της παρισταμένης συμβολαιογράφου. Τα ονόματα των νικητών θα αναρτηθούν στη σελίδα www.facebook.com/Dodoni.SA . Ο τρόπος ενημέρωσης των νικητών περιγράφεται στη παράγραφο 4.

Όλοι οι Συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό αποδέχονται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους παρόντες Όρους, παρέχοντας ταυτόχρονα τη ρητή συναίνεσή τους, μέσω της συγκατάθεσής τους που πραγματοποιείται με την επιλογή του σχετικού checkbox, όπως τα προσωπικά στοιχεία που θα καταχωρήσουν στη Φόρμα Συμμετοχής χρησιμοποιηθούν από τη Διοργανώτρια/Διαφημιστική για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, όπως αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω.

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Η Διοργανώτρια θεωρεί ότι κάθε Συμμετέχων είναι κάτοχος και έχει τον αποκλειστικό έλεγχο της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που δηλώνει.

3. Διάρκεια Διαγωνισμού

Ο Διαγωνισμός θα διαρκέσει από 04/10/2017 ώρα 14:00 και θα ολοκληρωθεί την 17/10/2017 και ώρα 23:59 (εφεξής η «Διάρκεια»).

Τυχόν υποβληθείσες συμμετοχές μετά την ως άνω ημερομηνία και ώρα λήξης θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν τη Διοργανώτρια ή/και οποιονδήποτε τρίτο.

4. Δώρα Διαγωνισμού / Τρόπος Παραλαβής

Τα δώρα του Διαγωνισμού (εφεξής «τα Δώρα») είναι τα ακόλουθα:

Δέκα (10) cooler bags τα οποία θα περιέχουν έκαστο:

- δύο (2) πακέτα τυρί ΔΩΔΩΝΗ ΤουΤοστ

- δύο (2) πακέτα τυρί ΔΩΔΩΝΗ ΤουΤοστ light

- δύο (2) συσκευασίες 400 γρ. φέτα ΔΩΔΩΝΗ ένα (1) cheese plate έκαστος

Πλέον των δέκα (10 ) τυχερών νικητών, θα αναδειχθούν και δέκα (10) αναπληρωματικοί νικητές.

Οι νικητές που θα αναδειχθούν από την κλήρωση του Διαγωνισμού θα ενημερωθούν από τη Διαφημιστική για το χρόνο και τρόπο παραλαβής του Δώρου τους μέσω του τηλεφώνου επικοινωνίας που θα έχουν γνωστοποιήσει στη Διοργανώτρια κατά τους παρόντες Όρους . Κατά την επικοινωνία αυτή θα ζητούνται από τους νικητές τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, πλήρης διεύθυνση, σταθερό ή/και κινητό τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κλπ.), για τη δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση των Δώρων. Τυχόν τέλη ή φόροι που αφορούν τη διάθεση του Δώρου βαραίνουν το νικητή. Το Δώρο είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα.

Η παραλαβή του Δώρου θα πραγματοποιείται από τους νικητές με την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητάς τους ή άλλου δημοσίου εγγράφου, από το οποίο να προκύπτει η ταυτότητα και ηλικία των νικητών. Οι νικητές δικαιούνται να παραλάβουν το Δώρο τους εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσής τους, μετά από συνεννόηση με τη Διοργανώτρια/Διαφημιστική. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε εκ των νικητών δεν ανταποκριθεί εντός του παραπάνω χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία ενημέρωσής του, αμελήσει, αδιαφορήσει, αρνηθεί το Δώρο, το οποίο δικαιούται ή καταστεί αδύνατη η επικοινωνία μαζί του για λόγους που ανάγονται στο πρόσωπό του, χάνει οριστικά οποιοδήποτε δικαίωμά του όσον αφορά στο Δώρο αυτό. Στην περίπτωση αυτή, η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να αποκλείσει τα άτομα αυτά και να επικοινωνήσει με τους επιλαχόντες νικητές από τους εγκύρως συμμετέχοντες κατά τη σειρά ανάδειξής τους στην κλήρωση. Οι νέοι νικητές θα ειδοποιηθούν με τον τρόπο που περιγράφεται παραπάνω και θα ακολουθηθεί η διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω σχετικά με την παραλαβή των Δώρων από αυτούς. Η διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο αυτή θα επαναληφθεί μέχρι να βρεθούν έγκυροι νικητές και να παραληφθούν τα Δώρα από αυτούς, μέχρι εξαντλήσεως όλων των ονομάτων που έχουν κληρωθεί.

Σε περίπτωση συνδρομής λόγου ανωτέρας βίας εκτός της σφαίρας επιρροής της Διοργανώτριας, η τελευταία δικαιούται να μην προσφέρει στους νικητές τα Δώρα, ούτε εναλλακτικά Δώρα, οπότε και θα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και δεν θα υποχρεούται σε προσφορά εναλλακτικών Δώρων οποιασδήποτε μορφής και αξίας.

5. Ρητή Δήλωση / Συγκατάθεση / Αποδοχή Συμμετεχόντων

Όλοι οι Συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό αποδέχονται ρητά, πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους παρόντες Όρους. Αν οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος δεν αποδέχεται τους παρόντες Όρους, υποχρεούται να μη συμμετάσχει στο Διαγωνισμό, άλλως θα αποκλείεται από αυτόν. Επίσης όλοι οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουν, δηλώνουν και αποδέχονται ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι:

(α) η ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) την οποία δηλώνουν στην ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής δεν ανήκει σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αλλά στους ιδίους,

(β) είναι ενήλικοι ηλικίας ίσης ή άνω των δεκαοκτώ (18) ετών και κατοικούν στην Ελλάδα,

(γ) η προσωπικότητά τους, η υγεία ή/και σωματική τους ακεραιότητα δεν προσβάλλεται ούτε βλάπτεται καθ' οιονδήποτε τρόπο από τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό,

(δ) με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό δεν προσβάλλουν προσωπικά δεδομένα, το δικαίωμα της προσωπικότητας ή δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας εμπορικά μυστικά ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου,

(ε) ρητώς συναινούν στο να χρησιμοποιήσει η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική τα προσωπικά τους δεδομένα (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση) σύμφωνα με την παράγραφο 9 κατωτέρω ,

(στ) παρέχουν χωρίς αντάλλαγμα τη συγκατάθεση και εξουσιοδότησή τους στη Διοργανώτρια για την προβολή του Διαγωνισμού, των αποτελεσμάτων του, συμπεριλαμβανομένης της ανακοίνωσης των ονομάτων, ή/και της εικόνας των νικητών ή/και προβολής της εικόνας και φωνής των νικητών (μέσω τυχόν φωτογραφιών, ηχητικών παραστάσεων και μαγνητοσκοπήσεων) σε οποιοδήποτε μέσο (ενδεικτικά και μη περιοριστικά τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπος τύπος κλπ) ή/και στο διαδίκτυο (ενδεικτικά και μη περιοριστικά ιστοσελίδα της Διοργανώτριας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών ή/και της Διαφημιστικής, Youtube κλπ), ή/και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (ενδεικτικά και μη περιοριστικά Facebook, Twitter κλπ), σε δημόσιους χώρους (ενδεικτικά και μη περιοριστικά γήπεδα, δημόσιες εκδηλώσεις κλπ), σε οθόνες σε σημεία πώλησης και σε εσωτερικές παρουσιάσεις, για την πραγματοποίηση προωθητικών και διαφημιστικών ενεργειών οποτεδήποτε, παγκοσμίως. Η Διοργανώτρια επιφυλάσσεται να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με τη διεξαγωγή και τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού. Οι Συμμετέχοντες παρέχουν το δικαίωμα χρήσης του οπτικοακουστικού υλικού (μονταρισμένου ή μη) που τυχόν προκύψει κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, της συμμετοχής τους, της κλήρωσης, των απόψεων που τυχόν καταθέσουν οι παρευρισκόμενοι συμμετέχοντες μέσω Facebook ή φωτογραφίας ή video, καθώς και κάθε σχετικού γεγονότος για διαφημιστικούς λόγους, χωρίς την υποχρέωση προηγούμενης ειδοποίησης, ατελώς και χωρίς να συνιστά αυτό προσβολή της προσωπικότητάς τους.

(ζ) Παραιτούνται από κάθε δικαστική ή εξώδικη ενέργεια κατά της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής σε περίπτωση που η τελευταία κρίνει ότι κάποιος Συμμετέχων πρέπει να αποκλειστεί από το Διαγωνισμό για τους λόγους που αναφέρονται στους παρόντες Όρους .

6. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων

Η Διοργανώτρια δύναται - αλλά δεν υποχρεούται - να αποκλείσει από τον Διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής του, οποιονδήποτε Συμμετέχοντα που κατά την άποψη της είναι πιθανό να έχει χρησιμοποιήσει (ή να έχει αποπειραθεί να χρησιμοποιήσει) αθέμιτα μέσα αναφορικά με τη συμμετοχή του ή έχει παραβεί (ή έχει αποπειραθεί να παραβιάσει) κάποιον από τους παρόντες όρους. Ως αθέμιτα μέσα νοούνται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η χρήση συσκευών, μέσων, ηλεκτρονικών υπολογιστών ή/και λογισμικού προς διευκόλυνση αυτοματοποιημένων ή πολλαπλών συμμετοχών χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, υποκλοπή κλπ.

Επιπλέον, δεν θα γίνονται αποδεκτές συμμετοχές με περιεχόμενο που προσβάλλει τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή παρουσιάζουν ασάφειες ή άλλα τεχνικά ελαττώματα. Επίσης, θα ακυρώνονται συμμετοχές με περιεχόμενο υβριστικό, χυδαίο, δυσφημιστικό, επικίνδυνο, ρατσιστικό, που προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια ή εν γένει αντίκειται στις κείμενες διατάξεις ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απρεπές κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας.

Οποιοσδήποτε από τους νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να αποκλειστεί από το Διαγωνισμό και από το δικαίωμα διεκδίκησης του Δώρου του για τους εξής λόγους:

(α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες Όρους ή δεν πληροί τις προϋποθέσεις κάποιου από τους Όρους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.

(β) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες Όρους ή για λόγους που ανάγονται στο πρόσωπό του.

7. Ακύρωση Διαγωνισμού / Τροποποίηση Όρων / Ευθύνη

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς, χωρίς προειδοποίηση και κατά την κρίση της, να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή συντμήσει τη διάρκεια του Διαγωνισμού, να αλλάξει τα προσφερόμενα Δώρα, καθώς και να μεταβάλλει τους Όρους ή/και να ματαιώσει το Διαγωνισμό, με ανακοίνωση στον Τύπο ή στο Διαδίκτυο. Στις περιπτώσεις αυτές η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των Συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση που τυχόν ματαιωθεί ο Διαγωνισμός, για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχισή του ή οποιαδήποτε αποζημίωση.

Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Διοργανώτρια / Διαφημιστική για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με τον Διαγωνισμό ή την ακύρωσή του.

Οι Συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους στην ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής του Διαγωνισμού. Η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στη διαδικτυακή σελίδα http://dodoni.eu/______ κατά το χρόνο διεξαγωγής του Διαγωνισμού ή για ηλεκτρονικές φόρμες συμμετοχής που απωλέσθησαν λόγω τεχνικού προβλήματος ή έφεραν λανθασμένα ή ελλιπή στοιχεία και κατά συνέπεια οι συγκεκριμένες συμμετοχές θα αποκλείονται από την κλήρωση και / ή τη διεκδίκηση των Δώρων του Διαγωνισμού.

8. Εμπορικά Σήματα / Πνευματική Ιδιοκτησία της Διοργανώτριας

Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά του Ομίλου της Διοργανώτριας.

9. Προσωπικά Δεδομένα

Οι Συμμετέχοντες διατηρούν τα δικαιώματα, που παρέχονται από τον νόμο και ιδίως τα δικαιώματα των άρθρων 11 (δικαίωμα ενημέρωσης), 12 (δικαίωμα πρόσβασης) και 13 (δικαίωμα αντιρρήσεως) του Ν. 2472/97, ως ισχύει. Επομένως, εάν οποιοσδήποτε Συμμετέχων επιθυμεί να ενημερωθεί περαιτέρω σχετικά με τον τρόπο χρήσης των προσωπικών δεδομένων του ή εάν επιθυμεί να αποκτήσει πρόσβαση, να επικαιροποιήσει, να διαγράψει ή να διορθώσει τα δηλωθέντα προσωπικά δεδομένα, ή εάν επιθυμεί να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του, να προβάλει οποιαδήποτε αντίρρηση στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για νόμιμους λόγους, ή να ενημερωθεί για τους εκτελούντες την επεξεργασία των δεδομένων, μπορεί να επικοινωνήσει με τη Διοργανώτρια αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@dodoni.eu

Τα προσωπικά στοιχεία των Συμμετεχόντων θα χρησιμοποιηθούν από τη Διοργανώτρια και / ή τη Διαφημιστική αποκλειστικά για τους σκοπούς του Διαγωνισμού και η Διοργανώτρια αναλαμβάνει την ευθύνη να καταστρέψει τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων που διατηρεί μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού και την παράδοση των Δώρων κατά τα οριζόμενα στους παρόντες Όρους.

10. Επίλυση Διαφορών

Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με τον Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων όρων συμμετοχής θα επιλύεται καταρχήν φιλικά.

Σε οποιαδήποτε περίπτωση δικαστικής επίλυσης της διαφοράς αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Ιωαννίνων και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων κριθεί αντίθετη προς το Νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων, οι οποίοι εξακολουθούν να ισχύουν.

11. Δημοσιότητα

Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο Αθηνών κα Μαρίνας Σταυριανού (οδός Ομήρου 24, Αθήνα, 10672 τηλέφωνο 210 3817009). Οποιοσδήποτε επιθυμεί δικαιούται με έξοδά του να λαμβάνει ακριβές αντίγραφο των παρόντων όρων, όπως αυτοί κατατέθηκαν στην ανωτέρω Συμβολαιογράφο.